UD simple c06_01 - Llibre de comptes

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 909-c06_01

Títol

Llibre de comptes

Data(es)

  • 1734-1762 (Creation)

Nivell de descripció

UD simple

Volum i suport

Àrea de context

Història arxivística

Dades sobre l'ingrés

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

Llibre de hont se continuen los comptes que fineixen los Regidors del Hospitalet. Desde 1734 a 1762. Conté:
1. Llibre compost de diferens M. (f. 2r)
2. Compte de las entradas y eixidas del Lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps, que foren regidors Franch. Duran, Barthomeu Llopis, Pau Rafols ÿ Joseph Miquel ÿ Clavari Joseph Serratosa, ab assistencia del Sr. Joseph Millás Batlle de dit Lloch, ÿ terme; entraren regidors á quatre de Mars de 1734 ÿ ne exiren á 2 de febrer 1735. (f. 5-9v)
3.Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren regidors Anton Gayá, Franco. Bofill, Joseph Nogués ÿ Joan Martí Me[stre] de fer carretas ÿ clavari Joseph Serratosa ab assistencia del Sr. Franch. Oliveras batlle de dit lloch ÿ terme; entraren regidors â dos de febrer de febrer de 1735 ÿ ne exiren â dos de dit mes de febrer de 1736. (f. 10-15v)
4. Compte de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps q[ue] foren regidors Pere Prats, Bernat Comas, Pau Rodes, ÿ Carlos Sans, ÿ clavari Joseph Serratosa, ab asistencia del Sr. Joseph Nogues batlle de dit lloch ÿ terme; entraren regidors â dos de febrer de 1736 ÿ ne aixiren a sinch de febrer de 1737. (f. 16-24v)
5. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren regidors Joseph Millás, Pere Delon, Pere Ventura, ÿ Jaume Sastre, ÿ Clavari Joseph Serratosa ab assistencia del Sr. Joseph Nogués batlle de dit lloch ÿ terme; entraren regidors â 5 de febrer del 1737 ÿ ne Exiren als 3 de febrer del present any 1738. (f. 25-32v)
6. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch, ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foren regidors Franco. Bofill, Pau Hosta, Pere Davesa ÿ Joseph Miquel ÿ clavari Joseph Serratosa ab assitencia del Sr. Joseph Nogués Batlle de dit lloch, ÿ terme; entraren regidors â 3 de febrer de 1738 ÿ ne exiren als 2 de febrer del any 1739. (f. 33-45v)
7. Compta de les entradas ÿ axides del lloch ÿ terma del Hospitalet de tot lo tems foren regidos Cristoful Llopis Pau Rafuls Feliph Rodes ÿ Joan Martí ÿ clavari Pau Riera ab assistencia del Sr. Jaume Hosta Batlla de dit lloch; entraren Regidors lo dia 2 de fabre del anÿ 1739 ÿ nisqueran lo dia 3 fabre de 1740. (f. 46-53r)
8. Comta de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo tems que foran regidors Anton Gaya Anton Prats ÿ Roqueta Joseph Riera ÿ Jasinto Bofill ÿ clavari Pau Riera ab asistensia del Sr. Jaume Hosta batlla de dit lloch; entraven regidors lo dia 3 de fabre de 1740 ÿ nisqueran lo dia 9 de fabre de 1741. (f. 54-60v)
9. Compte de las entradas ÿ exidas del lloch ÿ terma del Hospitalet de tot lo temps que foran regidors Pera Mestras Rafel Riera Mateu Piguillem ÿ Joseph Moner ÿ Clavari Pau Rafols ab asistencia del Sr. Christofol Llopis Batlle de dit lloch ÿ entraren Regidors lo dia 9 de fabre de 1741 ÿ nisqueran lo dia ii de fabre de 1742. (f. 61-66v)
10. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terme del Hospitalet de tot lo temps que foran regidors Pau Riera Jaume Hugo Franco. Viñals ÿ Joan Babot ÿ clavari Pau Rafols ab assistencia del Sr. Pera Mestras batlla de dit lloch ÿ entraren regidors lo dia ii fabre 1742 ÿ nisqueran lo dia 5 de fabre 1743. (f. 67-72v)
11. Comptes de las entradas ÿ axias del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet en tot lo temps que foran regidors Franch. Oliveras, Faliph Rodes, Joseph Miquel ÿ Joan Marti ÿ clavari Pau Rafols, ab assitencia del Sr. Pera Mestras batlle de dit lloch ÿ entraren regidors lo dia 5 de fabre de 1743 ÿ nisqueran lo dia 3 de fabre de 1744. (f. 73-81r)
12. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet de tot lo temps que foran regidors Anton Gaÿa, Joan Martí, Jaume Prats, ÿ Miquel Rafols, ÿ clavari Pau Rafols, ab assitencia del Sr. Rafel Riera batlle de dit lloch, ÿ entrarem regidors lo dia 3 de fabre de 1744 ÿ nisqueran lo dia i de fabre de 1745. (f. 82-86v)
13. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet en tot lo temps que foran regidors, Christofol Llopis, Pau Rodes, Joseph Norta, ÿ Salvador Brunet, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab assistencia del Sr. Rafel Riera batlle de dit lloch, ÿ entraren Regidors lo dia primer de fabre de 1745 ÿ Nisqueran lo dia primer de fabre de 1746. (f. 87-91v)
14. Comptes de las entrades ÿ axidas del lloch ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, en tot lo temps que foran regidors, Pau Riera, Barnat Comes, Pera Davesa, ÿ Anton Prats, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch, ab asistencia del Sr. Joseph Miquel, batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo dia primer de fabre de 1746 ÿ nisqueran lo dia 17 de abril de 1747. (f. 92-98v)
15. Comptes de las entradas ÿ exidas de lloch ÿ terme de Sta. Eularia, de Provensana, alias del Hospitalet, en tot lo temps, que foran regidors Pera Mestras, Falip Rodes, Jasinto Bofill ÿ Falip Hugo, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit Lloch, ab assistencia del Sr. Joseph Miquel batlle, ÿ entraren regidors lo die 17 de abril de 1747 ÿ nisqueren lo die 8 de fabre de 1748. (f. 99-104v)
16. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias del Hospitalet, en tot lo temps, que foran regidors Franch. Oliveras, Franco. Viñals, Ramon Tubau, ÿ Manuel Norta, tots pagesos ÿ clavari Pau Rafols farer de dit lloch, ab assistencia del Sr. [Franco.] Jasinto Bofill batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo die 8 de fabre de 1748 ÿ nisqueran lo die 3 de fabre de 1749. (f. 105-109v)
17. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Anton Davesa, Joan Babot, ÿ Joseph Arus, ÿ clavari Pau Rafols, farrer de dit lloch, ab asistencia del Sr. Jasinto Bofill batlle de dit lloch, ÿ entraren regidors lo die 3 de fabre de 1749 ÿ nisqueran lo die 2 de fabre de 1750. (f. 110-115r)
18. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Bortumeu Llopis, Pera Ventura, Pau Millas, ÿ Jaume Nunell, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch, ab assitencia del Sr. Jaume Hugo batlle de dit terma ÿ parroquia ÿ entraren regidors lo die 2 de fabre de 1750 ÿ nisqueran lo die 2 de fabre de 1751. (f. 116-122r)
19. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia, de Provensana, alias del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors Jaume Prats, Joseph Mestras, Miquel Rafols ÿ Joan Oliveras ÿ Clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab la assistencia del Sr. Jaume Hugo batlle de dit lloch ÿ terma entraren regidors lo dia 2 de fabre de 1751 ÿ nisqueran lo dia 2 de fabre de 1752. (f. 123-127v)
20. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors lo Sr. Joseph Nogues, Bortumeu Paulí, Aleix Saurí ÿ Franch. Sigales, que era regidor segon, ÿ mori al cap de 15 dias que foren entrats regidors, ÿ clavari Pau Rafols farrer de dit lloch ab la asistencia del Sr. Joseph Nogues batlle de dit lloch ÿ terma ÿ entraren regidors lo die 2 de fabre de 1752 ÿ nisqueran lo die 2 de fabre de 1753. (f. 128- 132v)
21. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana alias del Hospitalet de tot lo temps, que foran regidors los Srs. Bortameu llopis, Mateu Piguillem, Joseph Riera ÿ Pau Badia, ÿ clavari Pau Rafols, farrer de dit lloch ab la asistencia del Sr. Joseph Nogues batlle, de dit lloch ÿ terma ÿ entraren regidors lo dia 2 de fabre de 1753 ÿ nisqueran lo Dia 6 de fabre de 1754. (f. 133-134, 135v-140v)
22. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Joseph Miquel, Pau Millas, Joseph Codina, ÿ Manuel Norta ÿ clavari Pau Rafols, farrer de Dit lloch, ab la asistencia del Sr. Christofol llopis, Batlle de dit lloch, ÿ terna ÿ entraren regidors lo dia 6 de fabrer de 1754 ÿ nisqueren lo dia 8 de fabre de 1755. (f. 141v-147r)
23. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eulalia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Jauma Arus, Franco. Monrros ÿ Salvador Brunet, ÿ clavari, Pau Rafols, entraren lo dia 8 de fabre de 1755 ÿ finiren lo dia 16 de fabre de 1756, ab la asistencia del Sr. Christofol Llopis, batlle de dit
lloch. (f. 148-153r)
24. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eulalia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Joan Babot, Pau Hosta, Mateu Piguillem, ÿ Joseph farrer ÿ Pau Rafols clavari; los quals entraren lo dia 16 de fabre de 1756 ÿ finiren lo dia 2 de fabre de 1757; ab la asistencia del Sr. Joseph Miquel batlle de dit lloc. (f. 154-159r)
25. Comptes de las entradas ÿ axidas del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps que foran, regidors, Jauma Hugo, Falip Rodes, Pera Davesa, ÿ Miquel Rafols ÿ Llopis, los quals entraren lo dia 2 de fabre de 1757, ÿ finiren lo dia 2 de fabre de 1758 ÿ Pau Rafols clavari ab la assitencia del Sr. Joseph Miquel batlle de dit lloch ÿ terma. (f. 160-164r)
26. Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu, del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors Rafel Riera, Joan Pau Casas, Joseph Busquets, ÿ Mateu Pages, los quals entraren lo dia 2 de fabre de 1758 ÿ finiren lo dia 6 de fabre de 1759, ÿ clavari Pau Rafos, ab la asistencia del Sr. Jauma Hugo batlle de dit lloch ÿ terma. (f. 165-170r)
27. Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors, Bortumeu Llopis, Andreu Rodes, ÿ Riera Pau Badia, ÿ Bortumeu Paulí, los quals entraren.
Comptes de las entradas ÿ axidas del Comu del lloch, ÿ terma de Sta. Eularia de Provensana, alias del Hospitalet, de tot lo temps, que foran regidors, Jasinto Bofill, Bonaventura Troch, Franch. Vetllori, ÿ Joseph Arus, los quals entraren lo dia 9 de mars de 1760, ÿ finiren lo dia 3 de fabre de 1761, ÿ clavari Pau Rafols ab la asistencia del Sr. Jauma Prats, batlle de dit lloch ÿ terma. (f. 176-180v)
Nota final Vuÿ als 18 Janer 1762 queden difinits los p[resent]s comptes en poder de Joan Olzina y Cabanas, notari pub[lic] de Bar[celon]na y del p[rese]nt lloch.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Increments

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Metadades de l'objecte digital

Tipus de suport

Text

tipus Mime

unknown

Mida del fitxer

141.1 KiB

Pujat

9 de febrer de 2018 5:38

Àrea de drets sobre l'objecte digital (External URI)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Reference)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Thumbnail)

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats