Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Àrea d'identificació

Identificador

CAT AMHL

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Forma(es) paral·lela(es) del nom

 • Archivo Municipal de Hospitalet de Llobregat

Altra(es) forma(es) del nom

 • Arxiu de l'Hospitalet

Tipus

Àrea de contacte

Tipus

Adreça

Adreça

C/ Cobalt, 57

Localitat

08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Regió

Nom del país

Espanya

Codi postal

Telèfon

Tel. (+34) 93 403 29 10

Fax

Fax (+34) 93 403 29 11

Correu electrònic

Nota

Àrea de descripció

Història de la institució

L'any 1972 és inaugurat el Museu d'Història de l’Hospitalet, fundat i dirigit pel Sr. Francesc Marcè. Una de les seves dependències és l’Arxiu Històric, per al qual el Sr. Marcè selecciona la documentació municipal que considera de major interès per la recerca, i n'encarrega l'organització i la de les donacions privades que comencen a arribar al Dr. Manuel Grau. Anys enrere, l'octubre de 1958, atenent al seu "lamentable estado", era designat un auxiliar administratiu per assumir l'organització del llavors anomenat "Archivo General" dependent de Secretaria.
En 1986, l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat subscriuen un conveni per impulsar l'Arxiu Històric, dirigit des d'aquest moment per na Clara Parramon, essent iniciades les tasques de tractament arxivístic de la documentació i l'organització dels serveis pertinents. Tanmateix, el gruix de la documentació municipal roman encara en aquesta època sota la responsabilitat de l’oficial de Secretaria.
Vers l'any 1996 s'aconsegueix la unificació formal de l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric, sota la denominació d'Arxiu Municipal i integrat en la Secció de Patrimoni Cultural, juntament amb el Museu, dins de l’Àrea d'Educació i Cultura. Na Carme Arranz n'assumirà la direcció per impulsar el Pla Arxivístic, elaborat sota la supervisió de l’arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona i aprovat finalment en 1998.
En 2003 s’inaugura la nova seu de l’Arxiu al carrer del Cobalt, però no serà fins al 2008 que s’hi incorporaran definitivament tant els documents com el personal de l'antic Arxiu Històric.

Context cultural i geogràfic

Atribucions/Fonts legals

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001).
Reglament de l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB d'11 de març de 2013).

Estructura administrativa

L'Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat està integrat al Servei d'Organització i Projectes de Millora, dins de la Gerència Municipal.

Gestió de documents i política d'ingressos

L'Arxiu Municipal és el responsable del disseny, administració, actualització i millora del sistema de gestió documental de l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb la col·laboració de l’òrgan municipal amb competències en matèria de planificació i organització administrativa. Des d'aquesta perspectiva s'ocupa de recollir, conservar, organitzar i comunicar els documents produïts per l'Ajuntament com a resultat de la seva activitat, per tal que puguin ser utilitzats per a la gestió administrativa, la informació, la investigació i la cultura.
Així mateix, vetlla per la integritat, la preservació i la difusió del patrimoni documental del municipi, de titularitat pública o privada, incentivant l’ingrés de documents privats a l’Arxiu, en especial en forma de donacions sense cap contraprestació. En alguns casos, l’Arxiu actua d'ofici i rescata la documentació i la integra en el quadre de fons d'origen privat per ser objecte de tractament arxivístic.

Edifici(s)

L’Arxiu ocupa les plantes 3a i 4a de l’edifici municipal del carrer del Cobalt (núm. 55-57); un total aproximat de 2.000 m2 distribuïts de la següent manera:

 • Onze dipòsits de documentació, deu dels quals equipats amb armaris compactes que sumen 1.600 m2 de superfície i una capacitat total d'emmagatzematge propera als 10.000 m lineals.
 • Una sala d'ingrés de 30 m2.
 • Una àrea de tractament arxivístic que suma 150 m2.
 • Despatxos, del personal tècnic i de la direcció, en total, 70 m2.
 • Una sala d'atenció al públic de 65 m2 amb setze punts de consulta i un ordinador per l’accés a documents conservats en formats electrònics.

Fons i col·leccions

El principal fons custodiat per l'Arxiu és el produït per l'Administració municipal en exercici de les seves funcions des de 1716. Abasta prop de 8.800 m lineals (76.500 capses normalitzades d'arxiu definitiu i 1.777 plànols).
A més, l’Arxiu compta amb 80 fons d'origen privat amb un volum aproximat de 303 m lineals de documentació, repartits en:

 • 10 fons de documents d'associacions i entitats (23 m lineals)
 • 8 fons de documents comercials i d'empreses (186 m lineals)
 • un únic fons de naturalesa patrimonial (15 m lineals)
 • 61 fons de documentació personal (79 m lineals)

Els dipòsits de l'Arxiu preserven també prop de 181.000 fotografies, 1.380 documents audiovisuals, 11.400 cartells i altres grans formats, més de 18.000 programes de mà i altres petits formats, 1.652 documents cartogràfics antics...
No podem deixar d'esmentar els recursos de la biblioteca pròpia de l'Arxiu, integrada pels més de 4.500 volums de la col·lecció local, els 1.850 de l'auxiliar i els 158 exemplars de la col·lecció antiquària. L'Arxiu ofereix així mateix als seus usuaris una rica hemeroteca constituïda per 283 capçaleres locals, 118 capçaleres de caràcter general i altres 70 revistes especialitzades.

Instruments de descripció, guies i publicacions

Àrea d'accés

Horari d'obertura

L’Arxiu Municipal de l’Hospitalet atén els seus usuaris de dilluns a divendres entre les 9:00 i les 14:00 h, excepte festius. Hom pot consultar el calendari festiu actualitzat a https://seuelectronica.l-h.cat/185914_1.aspx?id=1.

Condicions d'accés i requeriments

Qualsevol persona pot exercir el seu dret d'accés a la informació continguda en publicacions i documents custodiats per l’Arxiu. L’accés als documents només pot ser denegat en aplicació de les limitacions establertes per la legislació vigent, pel quadre i calendari d'accés, per les instruccions i manuals de procediment i per les disposicions del Reglament de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat. En aquests casos, mentre romanguin vigents els terminis de reserva, caldrà acreditar un interès legítim o científic i obtenir la preceptiva autorització d'accés.
Les peticions de consulta hauran de contenir les dades identificatives personals del sol·licitant així com una indicació suficient del document que es vol consultar; l’Arxiu es reserva el dret de demanar a les persones usuàries que acreditin llur identitat i/o les condicions i drets al·legats en la petició d'accés.
La consulta directa dels documents és gratuïta, i tindrà lloc exclusivament a la sala habilitada per aquesta finalitat a les dependències de l’Arxiu. Hom pot plantejar així mateix la consulta indirecta dels documents, fent ús del telèfon, el correu electrònic o d'altres mitjans telemàtics. Les peticions de tramesa de còpies electròniques de documents, tant si són ateses mitjançant l'ús del correu electrònic, com de l'espai Dropbox de l'Arxiu com del sistema WeTransfer (com de qualsevol altre sistema que en el futur estigui disponible), hauran de preveure el compliment de les condicions generals de reproducció de documents.

Àrea de serveis

Serveis d'ajuda a la recerca

L'Arxiu presta servei d'assessorament general (per part del personal responsable d'atendre la consulta) i específic (atès per l’arxiver/a responsable del fons documental o col·lecció). Així mateix, els usuaris poden formular peticions d'informació mitjançant sol·licitud genèrica sobre una matèria o conjunt de matèries, les quals seran ateses per l’arxiver/a responsable del fons documental o col·lecció en un termini màxim de 15 dies.

Serveis de reproducció

L’accés als documents comporta el dret de reproducció per a ús particular, sempre que aquests siguin de lliure accés i no restin subjectes a limitacions derivades de l’aplicació de la legislació sobre propietat intel·lectual o sobre el secret comercial i industrial i resta de legislació aplicable, de l’estat de conservació dels originals o de la voluntat del dipositant o donant de fons i col·leccions d'origen privat. L’autorització de reproducció pot comportar el pagament de la corresponent taxa municipal per reproducció de documents.
L'Arxiu determinarà en cada cas el mitjà de reproducció més adequat; eventualment, si així ho sol·liciten, els usuaris poden capturar imatges dels documents amb llurs propis dispositius fotogràfics, restant, en aquests casos, expressament prohibit l’ús de flash de suport i d'elements de subjecció del document.
Els usuaris poden sol·licitar la compulsa de les reproduccions així com l’emissió de certificats o acreditació del contingut dels documents custodiats per l’Arxiu, tot satisfent, si escau, l’import de les taxes que en cada cas corresponguin.

Espais públics

Àrea de control

Identificador de la descripció

CAT AMHL 000001

Identificador de la institució

Arxiu Municipal de l'Hospitalet de Llobregat

Regles o convencions

Descripció realitzada segons els preceptes de la traducció castellana de la norma ISDIAH, 1a edició, 2008.

Estat de descripció

Finalitzat

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

2012 (elaboració)
2013 (modificació)

Llengua(ües)

 • català

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Descripció elaborada per Màrius de Juan amb la col·laboració de Clara Parramon, Anna Vila i Carina Leyes.

Punts d'accés

Punts d'accés

Contacte principal

C/ Cobalt, 57
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
ES