Collection 909 - Documents dels segles XVI-XIX

Transcripció pergamí Catàleg cronològic fons m... Llibre de comptes Llibre de notes Arrendaments i comptes Registre de pagament Llibre del Cadastre

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 909

Intitulé

Documents dels segles XVI-XIX

Date(s)

  • 1570 - 1818 (Production)

Niveau de description

Collection

Importance matérielle et support

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Pergamí de 1570 de venda de terres de vinya situades a Collblanc.

1 - CORRESPONDÈNCIA
Edictes, instruccions, ordenances, provisions, reials cèdules
1721-07-01 - 1774

2 - CORRESPONDÈNCIA
Reials Cèdules del SM i dels senyors del Consell 1768-06-23 - 1795- 11-30

3 - CORRESPONDÈNCIA
Reials Cèdules de SM i dels senyors del Consell 1796-02-19 - 1800- 03-20
Carta Ordre 1791-07-29
Auto acordat dels senyors del Consell 1766-05-05
Breus Papals de:Climent XIV 1773-09-12
Pius VI 1779-01-19
Edicte de Sanitat 1790-11-08
Reial Decret 1791-01-??
Instruccions 1775-10-14 - 1799-12-27
Ordenances de SM 1740-03-10 - 1799-07-15
Pragmàtiques sancions del consell 1776-03-27 - 1793-12-04
Reials provisions de SM i del senyors del consell 1768-04-08 - 1794- 02-24
Relacions de les ordres rebudes al municipi: 1784 - 1789 i s.d

4 - CORRESPONDÈNCIA
Comunicats 1723 - 1799-11-06

5 - CORRESPONDÈNCIA
Edictes 1774-11-05 - 1799-12-01

6 - ECONOMIA - FINANCES
Arrendaments:
Hostal de Collblanc 1715 - 1794
Dels fems 1792 - 1798
De les terres de S. Roc 1797-04-11
De la carnisseria 1780 - 1798
Tabes de fems 1743- 1759
Tabes de la pesca 1733 - 1765
Tabes de la Carnisseria 1731 - 1764
Tabes de la tenda 1731 - 1764
Tabes i arrendament del pa 1791
Tabes i arrendaments dels hostals: Bordeta i Hospitalet 1734 - 1764
Disposicions per administrar els béns propis del comú 1756
Eleccions llistes de diputats1730 - 1777
núm.
caixa

7 - ECONOMIA - FINANCES
Llibre de registre dels arrendaments del comú 1761 - 1839 (pendent de catalogar; procedència museu)
Censals 1713 - 1837
Certificats de l’estat dels comptes 1781-1806
Notificació de l’import del cadastre 1751- 1791
Cartes de pagaments del cadatre i d’altres arbitris 1745 - 1799

8 - ECONOMIA - FINANCES
Llibre del cadastre de 1718
Relació dels imports dels contribuents al pagament del cadastre
1724 - 1798

9 - ECONOMIA - FINANCES
Llibre del cadastre de 1718 (reproducció fotocòpies)

10 - ECONOMIA - FINANCES
Llibre de comptes municipals 1734 - 1761
Aprovació dels comptes signats pel notari 1734 - 1750
Llibre de notes 1721:
de despeses i diatari dels arrendaments:1721- 1769
comunicat del salari que reberà el secretari 1823
requisitòries relació del pas de religiosos 1823 (DEMOGRAFIA)
Rebuts de pagaments dels regidors 1746-10-25 - 1798-09-04

11 - OBRES PÚBLIQUES I URBANISME riuades 1730 - 1786

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Relació d’arbres 1749 i sd
Llistes de ferratges 1733 -1741
Relació de propietaris i quantitat de carretes de mules i bous 1732- 1738
Llista de la llenya pels soldats 1736 - 1739
Llista de la pòlvora i bales que ha aportat el municipi 1743

ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA
Comunicats 1775-03-07 - 1788-02-11
Notarial:

DEFENSA
Comunicats
1731-08-11 - 1796-08-27

FINANCES I PATRIMONI
Comunicats de pagaments 1780 - 1799

12 - CORRESPONDÈNCIA
Comunicats 1769 -1770
(grans formats)

13 - CORRESPONDÈNCIA
Edictes 1723-10-17 - 1772- 11-28
(grans formats

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Han estat objecte d’intervenció restauradora 9 unitats físiques,
resten per intervenir 243 unitats.

Estat de conservació del total de la col—lecció (inclou monografies publicades
abans de 1900), segons informe d’Arnó i Clavell Restauradors (febrer, 2005).
“En cada fitxa individual també s’ha fet una descripció de les patologies que presenta cada
llibre, així com una proposta d’intervenció. Degut al volum de la col—lecció s’ha intentat
plantejar una intervenció bàsica dels llibres, per garantir l’estabilitat del fons. D’aquesta
manera s’ha intentat evitar processos més costosos en els casos possibles.
La majoria del fons presenta problemes d’acidesa en el suport, la mesura a aplicar seria
una desacidificació, aquesta suposaria un tractament en humit que resultaria molt costós.
Tot i així en els volums més valuosos i amb importants problemes d’acidesa sí hem
recomanat aquest tractament.
Molts documents presenten també fongs, en aquests casos recomanem una intervenció
d’urgència.
El problema més freqüent té a veure amb el desgast de les enquadernacions. Per una banda
un gran volum de documents tenen enquadernacions fetes de paper, aquestes mostren
moltes alteracions tant en les tapes com en els blocs que no estan ben protegits. En molts
casos el problema ha acabat derivant en un desgast del cosit del llibre, així com pèrdues de
suport i fins i tot de fulls. En aquests casos hem recomanat un recosit i una sobreenquadernació
en tapa solta per protegir-los.
Per altra banda la majoria dels llibres també presenten les enquadernacions desgastades i
proposem una consolidació general per garantitzar la seva estabilitat. En alguns casos
puntuals on l’enquadernació no es pot recuperar, i no es tracta d’una enquadernació
valuosa, hem plantejat realitzar-ne una de nova, en el mateix estil que l’original.
En casos molt puntuals s’ha aconsellat una restauració completa, degut a la necessitat i al
valor del document. Tot i així en altres casos hem donat propostes alternatives que caldria
convenir coneixent les necessitats de l’arxiu”.

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation