S'estan mostrant 218 resultats Descripció arxivística

Llicències d'obra major

Documents generats pel tràmit de la llicpencia urbanística preceptiva per realitzar construccions de nova planta o que comporten la modificació de l'estructura, superfície o volum d'un edifici ja existent.

Comunicacions prèvies d'obres

Documents de comunicació prèvia de la realització d'obres menors que subsitueix el tràmit de llicència si l'Ajuntament no manifesta disconformitat. S'ha observat que sovint els expedients incorporen les liquidacions o còpies de les ...

Resultats 1 a 10 de 218